Persoonsgegevens en privacy

1.     Inleiding

Stichting Regional Science Association Nederland (hierna: RSAN) houdt een ledenbestand bij. Daarin staan van elk lid gegevens opgeslagen: achternaam, roepnaam en/of voorletters, eventueel een titel, een postadres, een mailadres, en, als u dat zelf heeft doorgegeven, ook een telefoonnummer. Het post- en mailadres kan uw persoonlijke adres zijn, als u dat door hebt gegeven; het kan ook uw werkadres zijn. In incidentele gevallen zoeken de beheerders van het ledenbestand zelf naar uw werkadres, als blijkt dat uw mailaccount niet meer werkt omdat u van werkgever veranderd bent en dat vergeten bent door te geven. Tenslotte staat in het databestand wie uw werkgever is, voor zover bekend; mogelijk leidt RSAN dat af uit uw mailadres.

2.     Doel van de dataverzameling

RSAN heeft drie doelen met het ledenbestand:

  • inning van de contributies;
  • de namen en andere gegevens van alle geregistreerde leden doorgeven aan de overkoepelende organisaties European Regional Science Association (ERSA, zetelend in België) en Regional Science Association International (RSAI, zetelend in Portugal). Beide organisaties zijn binnen de EU gevestigd, zodat de bescherming van persoonsgegevens voldoende is.
  • verzenden van aankondigingen van door RSAN georganiseerde of vergelijkbare evenementen, en ook van RSAN-vergaderingen; incidenteel kan het ook gaan om vacatures of andere zaken waarvan het RSAN-bestuur denkt dat die interessant kunnen zijn voor de leden.

De eerste twee doelen zijn noodzakelijke voorwaarden voor het RSAN-lidmaatschap. Als u daar niet mee in kunt stemmen, kunt u uw lidmaatschap opzeggen. ERSA en RSAI hebben overigens hun eigen databeleid.

3.     Duur van de dataopslag

Achternaam, roepnaam en/of voorletters van alle leden en oud-leden worden gearchiveerd. Alle andere gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

4.     Recht op inzage en rectificatie

Als u wilt weten welke gegevens de RSAN van u in het ledenbestand heeft staan, kunt u contact opnemen met de databeheerders. Dat zijn de secretaris en de penningmeester. Contactgegevens vindt u op de website. U kunt bij hen ook wijzigingen en rectificaties doorgeven. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.