Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling (najaar 2007)

RSA najaarsmiddag 15 november 2007, Utrecht

Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling
Clusters en netwerken zijn de laatste jaren onderwerpen die veelvuldig aan de orde zijn zowel bij onderzoekers als bij beleidsmakers. Ook in de agrarische sector zijn begrippen als Agri-Business en Clustervorming aan de orde van de dag. In de Nota Ruimte worden een aantal regio’s in ons land als Greenports aangemerkt. Deze regio’s hebben bijzondere ontwikkelingmoge-lijkheden voor de agrarische sector, veelal in combinatie met andere sectoren en met logistiek en transport.

Op deze najaarsmiddag van RSA Nederland zullen een viertal experts op dit terrein een inleiding houden. Prof. Dr Wim Soetaert (Universiteit Gent) geldt als initatiator en drijvende kracht achter “Ghent Bio Energy Valley”. Door een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheden en kennisinstellingen ontwikkelt zich hier een innovatief en duurzaam cluster. Prof  Dr. Dirk Strijker (RuG) zal een kritisch betoog geven over agribusinesscomplexen en ruimtelijk clustering, waarbij voor- en nadelen worden behandeld. Drs Peter Smeets (Transforum) zal in zijn inleiding benadrukken waarom kennis en kennisinstellingen zo’n belangrijke rol spelen bij het realiseren van agri-businessclusters. Transforum heeft ondermeer als doelstelling om kennisinstellingen en universiteiten actief te laten participeren in dit soort projecten. Als laatste spreker zal ex-minister Prof Dr. Cees Veerman (UvT en WUR) zijn visie geven hoe er vanuit een beleidsperspectief wordt aangekeken tegen de (on)mogelijkheden van agribusinessclusters en beleid. In zijn rol als Minister van LNV heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het tot stand komen van de Greenports en het realiseren van een actief beleid gericht op plattelandsvernieuwing.

 

Programma:

Regional Science Association Nederland
15 november 2007, Utrecht

Agri-Business Clusters en Regionale ontwikkeling
Dagvoorzitter Prof Dr. Frans Boekema (RUN en UvT)

14.00 u.
Prof Dr. Ir.Wim Soetaert. (Universiteit  Gent)
“Ghent Bio Energy Valley; een innovatief en duurzaam cluster”

14.45 u.
Prof Dr. Dirk Strijker (RuG)
Agribusinesscomplexen en ruimtelijke clustering

15.30 uur  Koffie/thee

15.45 u.
Drs. Peter Smeets  (Transforum)
Agri-business clusters en kennisnetwerken

16.30 u.
Prof Dr. Cees Veerman (UvT en WUR)
Agribusiness clusters en beleid