Economische waardering van omgevingskwaliteit (najaar 2008)

RSA Najaarsmiddag 2008
Economische waardering van omgevingskwaliteit

26 november, 13.30-18.00 uur
Download de presentaties die gehouden zijn op deze middag:

Economische effecten van overstromingen van de Maas (pdf, 181 kB) Vanessa Daniel, Raymond Florax, Piet Rietveld

Waardering open ruimte in woonomgeving (pdf, 607 kB) Jasper Dekkers, Eric Koomen

Meta-analyses naar de waarde van stedelijk openbaar groen (pdf, 247 kB) Mark Koetse, Luke Brander

Een lastige praktijk. Toepassing van OEI op omgevingskwaliteit (pdf, 168 kB) Carl Koopmans, Jan Anne Annema

Waardering vliegtuiglawaai (pdf, 39 kB) Mark Lijesen, Jasper Dekkers, Willemijn van der Straaten

Baten van
Omgevingskwaliteit in euro’s
(pdf, 1,3 mB) E.C.M. Ruijgrok

Puur Natuur in de MKBA: Meerwaarde halen uit de MER (pdf, 1,8 mB) Sijtsma, Dietz, Kruitwagen, Van Hinsberg

De invloed van omgevingskenmerken op de huurprijs van kantoren (pdf, 184 kB) Anet Weterings & Ed Dammers

 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het
monetair waarderen van milieuaspecten, zowel in het buitenland als in
Nederland. In Nederland komt dat ondermeer doordat maatschappelijke
kosten-baten analyses gaandeweg steeds breder gebruikt worden. De focus
was aanvankelijk gericht op transport, maar er is een duidelijke
verbreding waar te nemen. Zo zien we bij thema's als ruimtelijke
ordening, gebiedsontwikkeling en milieu- en natuurbeleid een toenemende
belangstelling voor het waarderen van steeds nieuwe aspecten van
omgevingskwaliteit.


Doel van deze bijeenkomsten is het presenteren van uitkomsten van een
aantal studies op het terrein van de waardering van omgevingskwaliteit
in Nederland, en het op een rij zetten van de ervaringen hiermee tot nu
toe door Nederlandse onderzoekers, met name uit het HABIFORUM programma.

Publicatie

Deelnemers aan de najaarsdag ontvangen het boek ‘Economische waardering
van omgevingskwaliteit’ (red. P. Rietveld en M. Koetse) waarin de
papers zijn opgenomen die op deze najaarsdag gepresenteerd zullen
worden. Het boek zal begin 2009 verschijnen.